Descărcaţi regulamentul de ordine interioară


REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ


     Munca și conviețuirea a câtorva sute de persoane în spațiul restrâns al școlii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include și necesitatea respectării stricte a unor reguli.
      Prezentul regulament a fost intocmit de conducerea școlii, discutat în Consiliul Profesoral și aprobat de Consiliul de Administrație.
     Documentul conține doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în "Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar", ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă și pe pagina web a Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro ).
     Regulamentul școlii noastre, va fi discutat la începutul fiecărui an școlar de către diriginți, împreună cu articolele 55 - 71, 91 – 134 din prevederile MEN, iar elevii și părinții vor semna pentru luare la cunoștintă.
   I. Exercitarea calității de elev
     A. Comportamentul în școală

 

Opțiunea pentru Colegiul Naţional "Iosif Vulcan” Oradea

  1.Înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în școală, cât și în afara acesteia.

  2. Prin sintagma „comportament civilizat” înțelegem:

  1. Respectul manifestat constant față de colegi, profesori și personalul auxiliar al școlii.
  2. Evitarea oricăror forme de violență și agresivitate.
  3. Rezolvarea conflictelor sau situațiilor problematice prin dialog și în conformitate cu regulamentele școlare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcțiunii).
  4. Evitarea distrugerii bunurilor școlii sau a celor personale, ale colegilor.
  5. Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor școlare asumate și implicare în rezolvarea unor probleme/dorințe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
  6. Adoptarea unei atitudini sincere și oneste în orice situație, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate și tăinuirea adevărului.
  7. O formă concretă de manifestare a respectului și de întelegere a valorilor promovate de către școala noastră o reprezintă situația în care orele de studiu, indiferent de conținuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfășoară într-o atmosferă calmă și linistită.

  3. Elevii sunt obligați să aibă o ținută decentă, fără machiaj strident.
  4. Purtarea uniformei este obligatorie.

  5. Elevii sunt obligați să aibă carnetul de elev

  6. Elevii nu intră în școală fără uniformă sau carnet de elevi.

  7. Elevii sunt obligați să păstreze curățenia școlii, începând cu locul din clasă.

  8. Se interzice consumul de alcool și consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (guma de mestecat, semințe, pufuleți, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea școlii și în sala de sport.
  În situația în care elevii vor fi depistați consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei. Acești elevi vor participa în mod obligatoriu la acțiuni de curățenie într-o după-masă stabilită de Consiliul de Administrație.
  9. Absența de la această acțiune va fi urmată de scăderea notei la purtare cu un punct.
  10. Elevilor le este interzis să dețină și să consume, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc.
  11. Elevii sunt obligați să păstreze toate bunurile școlii, să folosească intregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate diriginților.
      a) Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereți este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, răspunde de refacerea zugrăvelii cel vinovat sau întregul colectiv de refacerea zugrăvelii.
      b) Informațiile se vor afița în sălile de clasă doar pe panouri special montate.
      c) In cazul stricăciunilor provocate din neatenție sau reavoință, elevii vor suporta costurile reparațiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovații, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.

  12. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligația să închidă telefoanele mobile și să le păstreze în geantă, folosirea minicăștilor(I-POD) este interzisă în timpul orelor.
  13. În timpul lucrărilor scrise, prof. poate cere depunerea telefoanelor pe catedră.

  1. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligația de a le preda la secretariat, acestea putând fi ridicate numai de către părinți.
  2. Pierderea sau furtul telefoanelor mobile și a altor obiecte personale valoroase nu reprezintă responsabilitatea școlii.
  3. Înregistrările de orice natură: imagine, film, fotografie care afectează imaginea școlii sunt interzise.
  14. Se interzice jocul cu mingea și cu bulgări de zăpadă în curtea școlii.
  15. După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coșul de gunoi în punga de plastic. Obligatoriu în fiecare încapere de curs vor fi 2 coșuri: unul pentru materialele plastice și celalalt pentru restul deseurilor.
  16. De asemenea, elevii vor așeza toate scaunele pe mese, în funcție de cele stabilite de fiecare diriginte.
  17. Elevii nu vor părasi școala în timpul programului scolar.
  18. Consultațiile pentru practică se fac în zilele de practică pedagogică.
  19. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare și alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.
  20. Elevii vor primi manualele, cheile și diverse materiale pe baza unui angajament scris și le vor preda la sfârșitul anului școlar, înainte de incheierea mediilor la purtare.
  De acest lucru se ocupă:
  Administratorul școlii
  Directorul adjunct
  Diriginții/ profesorii de laînvățământul primar
  Bibliotecarul
  Laborantul  B. Organizarea activității elevilor

   

  1) Elevii au obligația să frecventeze cursurile și să participe la activitățile școlare, culturale și administrative după programul stabilit de școală, într-o ținută decentă.
  2) Elevii navetițti pot rămâne la bibliotecă până la plecarea autobuzului sau trenului.
  Elevii care pleacă mai devreme de la programul școlar vor avea absențe nemotivate în catalog.
  La ora 14/15 elevii vor părăsi sala de curs imediat după incheierea orei.
  3) În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs. Elevii care parasesc sala de curs din motive obiective vor fi notați în caietul clasei.
  4) Începand cu ora 14/15:
  -sălile de clasă vor fi incuiate. Folosirea acestora este permisă numai după ce profesorii au notat clasa și activitatea -în caietul de activități care se găsește la portar.
  5) grupurile sanitare vor fi descuiate doar în pauză. În timpul cursurilor, cheia se va găsi la elevul / femeia de serviciu.
  6) în timpul pauzelor, sălile de clasă vor fi aerisite, elevii ieșind în curtea școlii.
  7) Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunțată direcțiunea pentru a rezolva situația. Elevii vor sta liniștiți în clasă pe tot parcursul orei pentru a nu deranja cursurile altora.
  8) Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise, corectate. Părinții pot consulta lucrările semestriale în prezența profesorului.
  9) Lucrările scrise se păstrează pe tot parcursul anului școlar.

  C. Abateri disciplinare


  1. Nota la purtare se stabileste de diriginte după consultarea celorlalți profesori ai clasei, în funcție de comportarea generală a elevului în școală și în afara ei, precum și de atitudinea față de învățătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declarați repetenți. Stabilirea notei la purtare în funcție de absențele nemotivate se va face în felul următor (Art. 131 din „Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar"): La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru sau la 10 % de absențe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
  2. Situatia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinții acestora și conducerea școlii. Diriginții pot cere anunțarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire.
  3. Absențele elevilor care pleacă de la școală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate. Dacă elevul înainte de plecare n-a obținut acordul dirigintelui (în absența acestuia, a unui director) și a profesorilor care au anunțat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
  4. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistați în baruri vor fi sanctionați cu mustrare în fața clasei însotiță de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii școlii.

  D. Activități extracurriculare


  1. Invitațiile formulate în numele școlii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de un director.
  2. Selecția elevilor pentru participarea la activități extrașcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) și burse se va face în funcție de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învățătură, purtare, precum și în funcție de participarea la olimpiade, la activitățile culturale, sportive și obstești. Elevii cu nota scazută la purtare vor fi excluți în semestrul următor de la activitățile extracurriculare desfășurate în țară. Pentru activitățile internationale, scăderea notei la purtare are ca efect excluderea elevilor pentru doua semestre. Aceeași măsură va fi aplicată și în situația retragerii fără motive obiective de la o acțiune, la care elevul s-a înscris sau neanunțarea imediată a profesorului conducător în cazul apariției unor probleme serioase.
  3. Participarea elevilor la proiecte internaționale și la activități care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curățenie, mobilier deteriorat, etc.)
  4. Etapele de organizare a excursiilor cu o durată mai lungă de o zi sunt următoarele:
      a. profesorul organizator va înainta direcțiunii programul detaliat al excursiei precum și numele părintelui însoțitor, inclusiv în vacanță.
      b. organizarea efectivă a excursiei va începe după ce s-a obținut acordul conducerii școlii.
      c. Acordul inspectoratului școlar
  5. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.

  II. Reguli privind folosirea laboratoarelor/ cabinetelor


  1. Laboratoarele de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecțiile de teorie la materia informatică se vor desfașura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor elevii vor aranja scaunele sub mese.
  2. Accesul elevilor în laboratoare se face numai însoțiți de către profesor. În timpul pauzelor elevii vor părăsi spațiul laboratorului petrecându-și timpul liber în curtea școlii sau pe holuri.
  3. Modificarea setărilor calculatoarelor și instalarea de soft nedidactic (jocuri, etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (discheta, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului și cu acordul lui.
  4. Profesorii de informatică au obligația de a verifica laboratoarele la începutul și la sfârșitul fiecarei zile în care se desfășoară activități educative. Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop.
  La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile și ușile sunt închise.
  5. Accesul persoanelor străine este strict interzisă în laboratoare (autorizarea accesului se face numai de către directori sau serviciul secretariat).
  6. Interzis consumul de băuturi răcoritoare și alimente în laboratoare.
  7. Profesorii care desfășoară activități instructiv-educative în laboratoarele de informatică își vor planifica și consemna activitățile în registrul din laborator.
  8. Membrii Consiliului de administratie au obligația de a verifica desfășurarea orelor în laboratoare și cabinete.
  9. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.

  III. Reguli privind folosirea sălii de sport


  1. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfășurarea lecțiilor la materia educație fizică și obiectele optionale din această arie curriculară. Orice excepție va trebui să aibă acordul scris al unui director.
  2. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoțiți de către profesor.
  3. Elevii vor participa la lecții doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport.
  4. Vestiarele și grupurile sanitare se vor încuia în timpul desfășurării activităților.